Pitanja za osiguranje/odštete.

 • 1. Šta trebam uraditi?

  Za naplatu odštete dovoljan Vam je već samo jedan odštetni list! Sa ovim listom treba da dođete u našu

  kancelariju, gdje ćete potpisati ovlaštenje na osnovu kojeg će uposlenici i saradnici TRAFFIC d.o.o učiniti sve

  da se pozitivno riješi Vaš slučaj. Ukoliko na raspolaganju imate i drugu medicinsku dokumentaciju ili bilo koju

  drugu dokumentaciju vezano za Vaš štetni slučaj, dobro bi bilo da se I ona priloži, jer može biti od velike koristi

  za utvrđivanje visine odštete. Na taj način povečavaju se mog ućnosti za isplatom visočije naknade a sam

  postupakje utom slučaju dosta efikasniji.

 • 2. Šta se podrazumijeva pod nematerijalnom štetom?

  Na osnovu važećih propisa pod imaterijalnom štetom podrazumijevaju se tjelesni bolovi, psihički bolovi, te

  strah pretrpljen u štetnom slučaju.

 • 3. Od čega zavisi visina naknade koja se može dobiti na osnovu imaterijalne štete?

  Visina naknade zavisi od vremenskog trajanja bolova te njihove intenzivnosti, a po sudskoj praksi vremensko

  trajanje i intenzivnost treba procjenjivati za svakog pojedinca posebno. Tako da su važni faktori za određivanje

  visine naknade slijedeći: starost oštečenika, vrsta aktivnosti kojima se bavio oštečenik prije štetnog slučaja,

  kakve su posledice štetnog slučaja, da li je ozljeda ostavila određene tragove ili ožiljke, itd...

 • 4. Ko isplaćuje naknadu?

  Naknadu za štetu treba da plati onaj ko je štetu pruzrokovao. U slučaju sobraćajne nezgode, svako vozilo u

  saobraćaju mora biti osigurano da bi se uopšte moglo registrovati te voziti. U ovom slučaju štetu praktično

  plača osiguranje 'krivca' u saobracajnoj nesreći.

 • 5. Koje troškove snosim vezano za obradu i realizaciju naknadnog slučaja?

  Firma TRAFFIC d.o.o. ne zahtijeva od Vas nikakvo plaćanje troškova sve dok naknada nije konačno

  dogovorena sa osiguravajućim društvom, tako da možete bez ikakvih finansijskih rizika krenuti u postupak.

  Firmi TRAFFIC d.o.o. plaćate samo proviziju u postotku osigurane naknade a tek pri isplati iste.

 • 6. Šta ako nisam zadovoljan visinom naknade koju mi je spremno isplatiti osiguravajuće društvo?

  U slučaju da niste zadovoljni visinom naknade, obično postoji mogućnost žalbe na odluku osiguravajućeg

  društva a ako ni tom prilikom nije moguće postići veću naknadu, onda se ulaže tužba na ponuđenu isplatu

  naknade.

 • 7. Ko procjenjuje visinu naknade koja mi pripada na osnovu uložene Tužbe?

  U slučaju sudskog zahtjeva za isplatu naknade, sud će postaviti vještaka iz medicinske stru ke, koji će utvrditi

  vrstu pretrpljenih bolova i vremenski period njihovog trajanja, te Vaše probleme koje ste imali prilikom

  liječenja. Na osnovu toga nadležni sud će utvrditi odgovarajuću visinu naknade.

 • 8. Koji je vremenski rok zastarijevanja odštetnog slučaja?

  Zahtjev za isplatu naknade treba uložiti u roku od 3 godine od momenta kada se saznalo za prouzrokovatelja i

  nastalu štetu (odnosno od kraja liječenja), a najkasnije u roku od 5 godina od štetnog slučaja. U slučaju kada je

  šteta prouzrokovana kaznenim djelom (npr. u tuči i slično), zahtjev za isplatu odštete zastarijeva u roku

  potrebnom za zastarijevanje kaznenog djela.

Pitanja za Autoškolu.

 • 1. Potrebni dokumenti prilikom  upisa?

  Za polaganje B kategorije potrebna je lična karta ili pasoš, te važeče ljekarsko uvjerenje, kojim kandidat dokazuje da je psihički i fizički sposoban da upravlja motornim vozilom odgovarajuće kategorije/podkategorije. Pored navedenog kandidati za vozača A kategorije ili C1 podkategorije koji imaju položenu B kategoriju, dužni su priložiti i ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije.

 • 2. Kada i gdje se mogu upisati u Autoškolu?

  Kandidat se može upisati u autoškolu svakim radnim danom od 08:00 do 15:30 u prostorijama autoškole „Traffic“ u ulici Dr. Mehmeda Spahe 5b.

 • 3. Sa koliko godina mogu polagati vozački?

  Uslov da kandidat za vozača B kategorije počne proces polaganja je da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje ličnom kartom ili pasošom.

 • 4. Mogu li sam birati  instruktora vožnje i vozilo?

  Kandidat ima slobodan izbor ili po pitanju instruktora vožnje ili vozila na kojem će vršiti obuku, dakle izborom instruktora automatski je izabrano i vozilo i obratno.

 • 5. Gdje se polaže ispit iz saobraćajnih propisa?

  „Ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja“  se polaže u O.Š. Miroslav Krleža u Travničkoj ulici (sporedni ulaz).

 • 6. Gdje se polaže ispit iz pružanja prve pomoći?

  „Ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi“ se polaže u O.Š. Miroslav Krleža u Travničkoj ulici (sporedni ulaz).

ENES

060/328-7925

 

MELINA

062/800-850

MIRNES

061/982-274

Copyright © Autoškola Traffic Zenica by Enes Muračević

INSTRUKTORI

KANCELARIJA

032/405-112